Facebook Twitter
seopagez.com

Kết Hợp Từ Khóa Và Mật độ Cụm Từ

Đăng trên Tháng Một 8, 2022 bởi Marc Vanhorne

Điều gì là quan trọng hơn đối với thành công kinh doanh của bạn - câu hỏi hoặc câu trả lời? Chắc chắn, bạn muốn câu hỏi của bạn phản ánh những gì bạn đang tìm kiếm. Rõ ràng, câu hỏi của bạn nên được hiểu dễ dàng. Chắc chắn nhất, bạn đang hy vọng một số phản hồi tích cực. Tuy nhiên, những gì bạn thực sự phải làm là đếm các từ khóa và cụm từ lặp đi lặp lại được tìm thấy trong câu trả lời của người trả lời.

Nếu bạn đồng ý với học thuyết về cách mọi người thường mua từ góc độ ngăn ngừa đau đớn và hướng tới niềm vui, bạn sẽ biết tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm và bán hàng của bạn để đặt câu hỏi hay và lắng nghe câu trả lời rất cẩn thận.

Câu trả lời kết thúc mở bao gồm các từ mà người trả lời đã chọn để cho bạn biết họ cảm thấy thế nào về điều gì đó. Bạn sẽ cần kiểm tra các câu trả lời cho các truy vấn kết thúc mở cho các từ khóa và cụm từ lặp đi lặp lại phù hợp với các câu hỏi và sản phẩm hiện tại hoặc các sản phẩm hiện tại của bạn. Mật độ của từ khóa và cụm từ càng lớn, khả năng tạo danh sách chọn tham gia của bạn càng lớn hoặc thực hiện việc bán hàng.

Chìa khóa cho thành công kinh doanh của bạn là kết hợp các câu trả lời của mọi người và nhấn mạnh mật độ của các từ khóa và cụm từ lặp đi lặp lại sẽ hỗ trợ bạn tạo ra các dịch vụ và sản phẩm của mình vào các trang nội dung thân thiện với công cụ tìm kiếm bạn có thể sử dụng để xây dựng danh sách chọn tham gia của mình, bán, tạo, tạo Thu nhập trả tiền cho mỗi lần nhấp hoặc cơ hội doanh thu liên kết đòn bẩy.

Các bước hành động:

1. Thiết kế các truy vấn của bạn cho phản ứng mở.

2. Đếm số lượng từ khóa và cụm từ lặp đi lặp lại.

3. Xây dựng nội dung trang của bạn xung quanh các từ khóa và mật độ cụm từ.

4. Thiết lập hướng dẫn của bạn trong các quảng cáo để phù hợp với các từ khóa và mật độ cụm từ của bạn.

5. Tạo liên kết đến các dịch vụ không cạnh tranh với các từ và cụm từ khóa phù hợp.